REGLAMENT DE LA 2ª edició TrinxaCorbells

Article 1: DADES GENERALS DE LA MARXA

a) El Club Ciclista ciclista Bellver, amb el suport de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya i Montellà i Martinet de cerdanya presenten la 2º Edició de la TrinxaCorbells
b) La data de celebració serà el 27 i 28 juliol 2024.
c) Les inscripcions anticipades online es faran al web de cronosport:
e) La sortida de la marxa del dia 27 serà a les 9:00h i del 28 a les 8:30h conjunta bicis convencionals i e-bikes.
f) L’Organitzador proposa dos Etapes
∙ 1er etapa 27km i 1800m de desnivell positiu aproximat
∙ 2º etapa 30km i 1200m de desnivell positiu aproximat
g) El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents quan sigui necessari.
h) La marxa recorre per propietats privades on NOMÉS S’HI POT PASSAR EL DIA DE LA MARXA. Cal respectar-les, ja que sense la col·laboració dels propietaris, la marxa no seria possible.
i) El nivell tècnic i físic que exigeix el recorregut el considerem alt.

Article 2: INSCRIPCIONS I PREUS

a) Les inscripcions es duran a terme:

 • INSCRIPCIÓ 1 ETAPA
 • 25€ fins el dia 12 de juliol a las 00:00
 • 30€ del 13 de juliol fins el mateix dia de la cursa
 • INSCRIPCIÓ 2 ETAPES
 • 45€ fins el dia 12 de juliol a las 00:00
 • 60€ del 13 de juliol fins el mateix dia de la cursa


b) El mateix dia de la cursa, es podran fer inscripcions.
c) Les inscripcions es tancaran a 250 participants.
d) És obligatori estar federat amb una llicència vàlida durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI. Serà OBLIGATORI mostrar-la a la recollida de dorsals, o es cobrarà l’assegurança de dia (5€).
e) En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una assegurança de dia, vàlida exclusivament pel dia de la marxa i que el mateix organitzador ofereix.
f) L’assegurança de dia per els participants NO FEDERATS tindrà un cost extra de 5€. h- La inscripció dona dret al ciclista a participar a la marxa, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.
g) L’edat mínima RECOMANADA per participar és de 16 anys a complir durant l’any en curs. La participació de menors d’edat està permesa presentant l’autorització corresponent firmada pel pare, mare i/o tutor legal. S’haurà de signar a la recollida del dorsal.

h) Hi haurà premi per les següents categories:

 • 3 primers masculins
 • 3 primers femenins
 • 1 master 50
 • 1 menor de 17
 • 1 e-bike
 • 1 Local

i) L’ inscripció inclou:

 • El dret a formar part de la competició.
 • Track marcat.
 • Semarreta oficial TrinxaCorbells.
 • Placa y dorsal.
 • Cronometratje.
 • Avituallament líquids y sólids.
 • Avituallamient final de cada etapa.
 • Entrada per la piscina.
 • tancament de carrera.
 • Serveis médics.
 • Lavabos/ duchas.
 • Bossa del corredor.


j) Les inscripcions es consideren definitives un cop pagades i no existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a la marxa. Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. En cas de força major, l’organització es reserva el dret de modificar aquest punt.

Article 3: RECOLLIDA DE DORSALS

a) La recollida de dorsals es portarà a terme:

El divendres 26 a
El dissabte 27 i diumenge 28 l’ entrega de dorsals sera al punt de la sortida de cada etapa de les 8:00 hores fins les 8:45.


b) Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas d’estar federat.
c) Al recollir el dorsal, es donarà per acceptat el present reglament i el Plec de Descàrrec de Responsabilitats que informa dels riscos que comporten la participació a la marxa i que exclou a l’Organitzador i als propietaris de les finques per on passa el recorregut de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació
a la marxa.

Article 4: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT


a) No es pot publicar el track del recorregut, ja que la marxa passa per propietats privades on només hi tenim accés el dia de la prova. Demanem el màxim de respecte per poder seguir gaudint de LA TrinxaCorbells els propers anys.
b) És obligatori l’ús del casc i ulleres per part de tots els participants. El casc ha d’estar homologat per la pràctica del ciclisme.
c) El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificativa ben visibles.
d) El recorregut de la marxa no està tancat al trànsit, per tant s’han de respectar i complir les normes de trànsit així com les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
e) El participant reconeix estar informat de que el ferm del recorregut pot tenir deficiències, zones estretes, corbes i zones perilloses que poden no estar senyalitzades, per la qual cosa l’Organitzador demana prudència en tot moment al
participant.
f) Queda totalment prohibit mostrar un comportament agressiu amb altres ciclistes o amb membres de l’organització. Qualsevol situació serà analitzada per l’organització i penalitzada.
g) També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.
h) S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament
a l’avituallament més proper.
i) El participant, al inscriure’s a l’esdeveniment, accepta tots els punts del present reglament. L’ incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica. Qualsevol circumstància que no quedi reflectida en elles, serà competència exclusiva del Club Ciclista Bellver , sent les seves decisions definitives i inapel·lables.
j) Els participants hauran de seguir el recorregut al qual s’hagin inscrit, hi haurà diferents punts de control durant el recorregut. Qualsevol canvi serà motiu d’exclusió. El canvi de recorregut NOMÉS es pot demanar abans de començar la marxa.

Article 5: DRETS DE L’ORGANITZADOR


a) Ni l’Organitzador ni els propietaris de les finques per on passa el recorregut, no es fan responsables de cap tipus d’accident del que pogués ser víctima o causa el participant, així com dels possibles deutes que pugui contreure durant l’esdeveniment.
b) L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, recorregut, trofeus, etc., informant dels mateixos als participants de la marxa.
c) En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar la Marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.
d) El mal temps no impedirà la celebració de la Marxa, tot i que l’Organització es reserva el dret de modificar-ne el recorregut per motius de seguretat. Si causes de força major impedissin la celebració de la marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà l’obsequi corresponent als ciclistes presents. En la potestat de l’Organitzador està la possibilitat d’ajornar la marxa a una nova data si el calendari així ho permet.
e) L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a la marxa.
f) L’organització podrà retirar de la prova a tot participant que a judici d’aquesta no es trobi en condicions físiques de continuar o no compleixi els horaris previstos per l’organització, o a tot aquell que provoqui situacions perilloses per al normal desenvolupament de la prova.

Article 6: DRET A LA IMATGE, LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT


L’acceptació del present reglament implica que el participant autoritza a l’Organitzador de la Marxa que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària
que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.
L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal d’acord amb la Llei Orgànica (LOPD) 15/1999 així com del nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament Europeu, que ha entrat en vigor el 25 de maig de 2018. El participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a l’execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies. El responsable del tractament de les dades és l’Organitzador i la finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la vinculació amb l‘Organitzador com també amb la marxa.
En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a l’organització. El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

Copyright © TRINXACORBELLS – All Rights Reserved

Scroll al inicio